กรอบเนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอน “หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” และวิชา “เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

สาระน่ารู้เรื่องราวท้องถิ่น

อบจ.เป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น เขต อบจ.ได้แก่เขตจังหวัด โครงสร้างประกอบด้วยสภา อบจ. อำนาจหน้าที่เน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาสภาตำบลและท้องถิ่นอื่น มีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นทำนองเดียวกับ อบต. พนักงานส่วนจังหวัดเดิมเปลี่ยนเป็นข้าราชการ อบจ. วชิรวิชญ์ ทองคำ. การศึกษาการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 (นนทบุรี). สาขาการวัดผลการศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2555.

สาระน่ารู้เรื่องราวท้องถิ่น
สาระน่ารู้เรื่องราวท้องถิ่น

เยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ 5E. ปริญญานิพนธ์ สาขาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ,2549. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และ ร… .. จังหวัดเชียงใหม่โดยเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชีย… .. “ผู้ว่าเซมเบ้” ขานรับนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งย… ..

สาระน่ารู้เรื่องราวท้องถิ่น

Scroll to Top